FANDOM


Blank15x16.gifCamera หรือกล้องเป็น Blank15x16.gifObject ชนิดหนึ่งใช้บอกตำแหน่งของมุมมองโดยผู้ใช้สามารถปรับขนาดเลนส์ ฯลฯ ได้

รับข้อมูลจาก "http://th.blender.wikia.com/wiki/ID:Camera?oldid=3276"